یلم سینمایی سیزده ۵۹ – بهترین فیلم جشنواره رسانه فیلم – مرکز فرهنگی هنری شهرداری تهران – تیرماه ۱۳۹۰