فیلم سینمایی “سوگ” بهترین فیلم و جایزه بخش نگاه ویژه – چهاردهمین جشنواره دوویل فرانسه – ۲۰۱۱